16 Günlük Aktivizm

16 Günlük Aktivizm, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına dair, Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü olan 25 Kasım’da başlayan ve 10 Aralık Uluslararası İnsan Hakları Günü’ne kadar devam eden yıllık ve uluslararası nitelikte bir kampanyadır. Tüm kampanyanın şiarı “Dünyayı Turuncuya Boya”dır. Tema her sene farklılaşmaktadır. Bu sene tema ise şudur: “Dünyayı Turuncuya Boya: Finanse et, Yanıt Ver, Önle, Topla!” Bu tema çerçevesinde, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusunda Covid-19’un etkileri incelenmektedir. RTCYPP Ofisi, Kıbrıs’ın dini liderlerinin 8 Mart 2017’de Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Her Türlü Şiddeti Kınayan eşi benzeri görülmemiş bir ortak açıklama yaptıkları ve Kıbrıs’ta kadınlara ve kızlara karşı şiddeti sona erdirmek için devlet ve sivil toplum ortaklarıyla birlikte çalışmayı taahhüt ettikleri 2017 yılından beri bu kampanyanın bir parçasıdır. RTCYPP Ofisi, 16 Aktivizm Günü 2020’yi Kıbrıs’ın dini liderleri ve inanç topluluklarının üyeleriyle kutlayacak.

Bize 16 gün boyunca katılın ve dünyayı birlikte turuncuya boyayalım.

Gün 1: Uluslararası Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına dair Uluslararası Gün

20 Aralık 1993’te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, dünya çapında kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına giden yolu açan “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Bildiri”yi kabul etti.

25 Kasım günü, 1960 yılında ülkenin hükümdarı Rafael Trujillo’nıu emriyle vahşice katledilen Dominik Cumhuriyeti’nden üç siyasi aktivist Mirabal kız kardeşlerin onuruna, 1981’den beri kadın hakları örgütlerinin kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddeti ortadan kaldırma günü olarak kutlandı.

Son olarak, 7 Şubat 2000’de Genel Kurul, 25 Kasım’ı Uluslararası Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına dair Uluslararası Gün olarak resmen ilan eden 54/134 sayılı kararı kabul etti ve bunu yaparken, hükümetleri, uluslararası kuruluşları ve STK’ları bir araya gelmeye ve her yıl bu tarihte konuyla ilgili kamuoyunu bilinçlendirmek için tasarlanmış faaliyetler düzenlemeye davet etti.

Gün 2: Kıbrıs’ın Dini Liderleri, Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddeti Kınıyor

3 Mart 2017 tarihinde, Kıbrıs’ın Dini Liderleri eşi görülmemiş bir ortak açıklama yaptı ve Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Her Türlü Şiddeti Kınadılar ve Kıbrıs’ta kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti sona erdirmek için devlet ve sivil toplum ortaklarıyla birlikte çalışmayı taahhüt ettiler.

Açıklamanın tam metni için, bkz: http://www.religioustrack.com/joint-statement-condeming-violence-against-women-and-girls.html

Gün 3: Kıbrıs’ın Dini Liderleri, Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddeti Kınayan Ortak Bildiri imzaladı

Kıbrıs’ın Dini Liderleri, İsveç Büyükelçiliği himayesi altında Kıbrıs Barış Süreci için Dini Yol’un 10.yıldönümünü kutladılar ve barış ve güvene dayalı kültürü inşa etmeye, insan haysiyetini savunup teşvik etmeye devam etme sözü verdiler.

Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Her Türlü Şiddetin Kınanmasına dair Ortak Açıklama’nın imzalanma sürecinden videoya bakmak için

Gün 4: Pekin Beyannamesi & Eylem Platformu

2020 yılı, kadın haklarını ve eşitliğini onaylayan çok önemli bir belge olan Pekin Beyannamesi ve Eylem Platformu’nun kabul edilmesinin 25. Yıldönümüne denk gelmektedir.

Pekin Beyannamesi, kadın haklarını geliştirmek için şimdiye kadarki en ilerici plan olmaya devam ediyor. Değişim için tanımlayıcı bir çerçeve olarak Eylem Platformu, 12 kritik endişe alanı altında kapsamlı taahhütlerde bulundu. Halen ileriye dönük nitelikteki Pekin Eylem Platformu, insanları toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi etrafında bir araya getirmeye dair önemli bir odak noktası sunuyor. 20 yıl sonra bile güçlü bir rehberlik ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Pekin’in 20. yıldönümü, yeniden bağlanmak, bağlılığı yeniden oluşturmak, siyasi iradeyi

tetiklemek ve halkı harekete geçirmek için yeni fırsatlar sunuyor. Ortak iyiliğimiz için herkesin üstleneceği bir rol vardır. Kanıt, kadınları güçlendirmenin insanlığı güçlendirmek anlamına gelmesi açısından giderek güçleniyor. Ekonomiler daha hızlı büyüyor; aileler daha sağlıklı ve daha eğitimli hale geliyor.

Gün 5: Kadın, Barış ve Güvenlik konulu 1325 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı

2020 yılı, dönüm noktası niteliğindeki BM Güvenlik Konseyi’nin “Kadın, Barış ve Güvenlik” konulu 1325 sayılı Kararı’nın 20.yıldönümüdür.

1325 sayılı Karar’ın kabul edilmesiyle birlikte, BM Güvenlik Konseyi, barış ve güvenliği inşa etme ve sürdürme çabalarının, kadınların siyasi ve güvenlikle ilgili karar alma süreçlerine anlamlı bir şekilde katılması ve etkiye sahip olması durumunda ve kadınlar ve kız çocukları çatışma ve kriz dönemlerinde şiddetten korunduğunda daha sürdürülebilir olduğunu ilk kez kabul etti. Bu karar, çatışma ve krizlerde kadınların ve kız çocuklarının rollerini, bakış açılarını ve ihtiyaçlarını iyileştirmeye ve çatışmaya bağlı cinsel şiddeti ele almanın bir uluslararası barış ve güvenlik meselesi olduğuna dair dokuz ek karar dizisi için zemin hazırladı. Bu dönüm noktası niteliğindeki karar, kadınların çatışmaların önlenmesi ve çözülmesinde, barış müzakerelerinde, barışın inşasında, barışı korumada, insani müdahalede ve çatışma sonrası yeniden yapılanmada önemli rolünü yeniden teyit etmekte ve onların barış ve güvenliğin tesisi ve teşvik edilmesine yönelik tüm çabalara eşit katılımının ve tam müdahilliğinin önemini vurgulamaktadır.

Daha fazla bilgi için, bkz: https://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/

Gün 6: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Hedef 5

2020 yılı, 193 ülke tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin imzalanmasının ve bunu tarihin en iddialı kalkınma gündemi haline getirmelerinin beşinci yıldönümüne denk gelmektedir. Bu kapsamda, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve geride kimsenin bırakılmaması için bir taahhütte bulunulması yer alıyordu.

Küresel Hedefler olarak da bilinen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2015 yılında Birleşmiş Milletler’in tüm üye ülkeleri tarafından yoksulluğu sonlandırmak, gezegeni korumak ve herkesin 2030 yılına kadar barış ve refahtan yararlanmasını sağlamak üzere evrensel bir çağrı olarak benimsenmiştir. 17 tane Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi buna entegre edilmiştir – yani, bir alandaki eylemin diğerlerindeki sonuçları etkileyeceğini ve kalkınmanın sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği dengelemesi gerektiğini kabullenirler. Hedef 5, toplumsal cinsiyet eşitliği çağrısında

bulunmaktadır: “toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmek.”

Daha fazla bilgi için, bkz: https://sdgs.un.org/goals/goal5

Gün 7: İstanbul Sözleşmesi

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, yaygın bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, Avrupa’da cinsiyet temelli şiddeti önlemek, şiddet mağdurlarını korumak ve failleri cezalandırmak üzere spesifik şekilde tasarlanmış, yasal olarak bağlayıcı standartlar belirlemeye yönelik ilk araçtır.

Daha fazla bilgi için, bkz: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home

Gün 8: Haklara Yönelik İnanç

“Haklara Yönelik İnanç” girişimi, 2017 yılı Mart ayında Beyrut’taki bir uzman çalıştayıyla birlikte UN OHCHR tarafından başlatıldı ve din ve inanç özgürlüğü alanında paydaşları bir araya getiriyor. Girişimin amacı, dinler ve insan hakları arasında disiplinler-arası bir diyalog için alan yaratmak, din ve inancın bireysel ve topluluk düzeyinde ifadesinin insan haklarının korunduğu ortamlarda gelişip güçlenmesini sağlamaktır. “Beyrut Beyannamesi”nde yer alan 18 Taahhüt, ayrımcılık, düşmanlık veya şiddete teşvik eden ırksal veya dinsel nefrete ilişkin 2012 “Rabat Eylem Planı”nda yer alan dini liderlerin üç temel sorumluluğuna ilişkin somut eylemlerde bulunulması için hazırlanmıştır.

BM OHCHR’nin Haklara Yönelik İnanç küresel girişimi kapsamında RTCYPP Ofisi, “Beyrut Deklarasyonu” ve “Haklara Yönelik İnanç”taki 18 taahhüt konusunda farkındalığı artırıyor ve bunların takibine yönelik eylemlerde bulunuyor. Bu eylemler arasında şunlar sayılabilir: “toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve zararlı klişeleri sürdüren ve hatta cinsiyet temelli şiddeti hoş gören dini yorumları gözden geçirmek, şiddete, ayrımcılığa veya düşmanlığa teşvik eden nefret savunuculuğu vakalarının tümünü alenen reddetmek, evrensel insan hakları normları ve standartlarıyla açıkça ters düşen yorumları, saptamaları veya diğer dini görüşleri takip etmek, din adına şiddete teşvik konusunda zafiyet içerisinde olan veya bu şiddetin kurbanı olan gençlerle ve çocuklarla temas kurmak.”

Daha fazla bilgi için, bkz:

https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/faith4rights-toolkit/Pages/Index.aspx

http://www.religioustrack.com/faith-for-rights.html

Gün 9: RTCYPP Ofisi Geçmiş Kampanyalar 16 Günlük Aktivizm Günü

2019 ve 2018 yıllarında RTCYPP Ofisi, 16 Günlük Aktivizm için bir kampanya düzenledi ve Kıbrıs’taki farklı dini toplulukların üyeleri, Dini Liderler’in 2017 yılı

Ortak Açıklaması’nın ardından 16 Günlük Aktivizm için farkındalığı artırmak üzere bir araya geldiler.

RTCYPP Ofisi, 2017 yılından beri 16 Günlük Aktivizm kampanyasının parçası olagelmiştir. Kıbrıs’taki dini liderler, 8 Mart 2017 tarihinde, kadın ve kız çocuklarına yönelik tüm şiddet biçimlerini kınayan ve tarihte eşi benzeri görülmemiş bir ortak açıklamada bulunmuşlar ve Kıbrıs’ta kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sonlandırılması ve din ve inanç özgürlüğü hakkının teşvik edilmesi için devlet ve sivil toplum ortaklarıyla birlikte çalışma sözü vermişlerdir.

Bu yıl RTCYPP Ofisi, Kıbrıs’ta Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Din ve İnanç Özgürlüğü konularında bir beyin fırtınası süreci başlattı ve farkındalığı artırmak, eğitmek ve kadın hakları ve eşitliğe yönelik 2020’nin üç kilit yıldönümünü kutlamak suretiyle 16 günlük Aktivizm – 2020 kampanyasına katıldı.

Gün 1: RTCYPP Cinsiyet Eşitliği ve Din veya İnanç Özgürlüğü Üzerine Yuvarlak Masa Tartışması

İnsanın değeri, haysiyeti ve eşitliği, içkin özelliklerdir, kimse bunları onların elinden alamaz!

25 Kasım 2019 tarihinde, RTCYPP Ofisi, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) ile birlikte, kadınların eşitlik hakkı ve din ve inanç özgürlüğü hakkı konusunda bir yuvarlak masa toplantısına ev sahipliği yaptı. Akademi, medya, sivil toplum ve dini topluluklar gibi farklı mesleki ve kişisel arka planlardan gelen kadınlar, yuvarlak masa toplantısında bir araya geldiler.

Bu tartışma, RTCYPP Ofisi’ni 2020 yılında Kıbrıs’ta din ve inanç özgürlüğü ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bir beyin fırtınası sürecini başlatmaya yöneltti.

Daha fazla bilgi için, bkz: http://www.religioustrack.com/2019/10/25/rtcypp-news-25-10-19/

Gün 11: Kadınlara Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için UNiTE

2008 yılında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un başlattığı Kadınlara Yönelik Şiddetin Sonlandırılmasına yönelik UNiTE, dünya çapında kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik çok-yıllı bir çabadır.

UNiTE, hükümetleri, sivil toplumu, kadın örgütlerini, gençleri, özel sektörü, medyayı ve tüm BM sistemini kadınlara ve kız çocuklarına yönelik küresel şiddet salgınını ele almak için güçlerini birleştirmeye çağırıyor.

Kampanya, mevcut uluslararası yasal ve politika çerçevelerini temel almakta ve kadınlara yönelik şiddeti sonlandırmak için çabalayan tüm BM kurumları ve ajanslarının çabalarını harmanlamak üzere çalışmaktadır.

Daha fazla bilgi için bkz: https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action

Gün 12: Din veya İnanç ve Cinsiyet Eşitliği Özgürlüğü Webinar

23 Kasım 2020 tarihinde RTCYPP Ofisi, AGİT bünyesinde Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR/OSCE) ile işbirliğinde Birleşmiş Milletler Din ve İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Dr. Ahmed Shaheed ve Oxford Üniversitesi bünyesinde

Uluslararası İnsan Hakları Hukuku alanında Doç. Dr. Nazlina Ghanea ile “Din ve İnanç Özgürlüğü & Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konulu bir webinar düzenledi.

Webinar, merkezi Kıbrıs’ta bulunan BM kurumlarının personeli dahil olmak üzere bir şekilde RTCYPP çalışmalarının parçası olmuş olan seküler sivil toplum kuruluşları ve inanç temelli toplulukların kadın liderlerini bir araya getirdi.

Bu website hakkında daha fazla bilgi edinmek için İsveç Büyükelçiliği bünyesinde RTCYPP’nin websitesini ziyaret edin: http://www.religioustrack.com/2020/11/23/press-release-webinar-on-violence-against-women-girls-freedom-of-religion-or-belief-gender-equality/

Gün 13: Dini Liderler, Kadına Yönelik Şiddetin Sonlandırılması için Çabalarını Artırıyorlar

Gün 14: Dini Liderler, Kadına Yönelik Şiddetin Sonlandırılması için Çabalarını Artırıyorlar

Gün 15: BM Genel Sekreteri Guterres, Dini Liderlere çağrı yaptı

12 Mayıs 2020 tarihinde, BM Genel Sekreteri, dünya çapında dini liderlere kadınların eşitliğini geliştirmede ve kadınlara yönelik şiddeti kınamada rol oynamaları çağrısında bulundu.

…”Ayrıca ülke içinde barış çağrısında da bulundum. Dünya çapında pandemi yayıldıkça kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet eylemlerinde endişe verici bir artış görüyoruz. Bu, her inanışa ortak olan ilkelerin ihlalidir ve dini liderlere bu tür eylemleri kategorik olarak kınamaları ve ortaklık, eşitlik, saygı ve merhamet gibi paylaşılan ilkeleri desteklemeleri için çağrıda bulunuyorum. Ortaklıklar aynı zamanda kadınların her alanda temsilini ve eşit söz sahibi olmasını sağlamak anlamına geliyor. Sizinle hükümette ve Birleşmiş Milletler’de kendi kişisel deneyimimi paylaşabilirim: Farklı görüşler arasında bir denge kurduğumuzda, hedeflerimize erişmek açısından çok daha büyük bir kapasiteye sahip oluyorduk.” 12 Mayıs 2020

“COVID-19’dan kaynaklı türlü zorlukların çözümünde Dini Liderlerin Rolü” Tam Açıklama metnine şuradan ulaşabilirsiniz: https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2020-05-12/remarks-role-of-religious-leaders-addressing-multiple-challenges-of-covid-19

Gün 16: Uluslararası İnsan Hakları Günü

İnsan Hakları Günü her yıl 10 Aralık günü kutlanır. Söz konusu gün, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun (UDHR) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni kabul ettiği gündür. 1948 günü kabul edilen UDHR, herkesin ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya toplumsal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statülerden bağımsız olarak birer birey olarak sahip olduğu vazgeçilmez hakları belirten kritik bir belgedir.

2018 yılında RTCYPP Ofisi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 70.yılı vesilesiyle bir Türkçe, bir Rumca konuşan Kıbrıslı genç sanatçıların Din ve İnanç Özgürlüğü’ne dair 18.maddeyi görselleştirmesinden oluşan bir sanatsal çalışmaya aracılık etti ve bu çalışmayı 2018 yılı İnsan Hakları Günü’nde sergiledi, Kıbrıs’ta din özgürlüğünün savunulmasına yönelik ortak çabalarının devam etmesinden dolayı Kıbrıs’ın dini liderlerini kutladı.

Bu yıl İnsan Hakları Günü’nün teması “Daha İyi İyileş – İnsan Haklarını Savun”dur.

Kıbrıs’ın Dini Liderleri, on yıl önce RTCYPP’nin başlangıcından beri #İnsanHaklariniSavun şiarına bağlı kaldılar ve bunu önümüzdeki yıllarda da yapmaya devam etme sözü verdiler